Regulamin Uczestnika projektu CEMS Chance

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy uczestnik dwudziestej edycji projektu CEMS Chance, zwanego dalej Projektem.
 2. Organizatorami podczas projektu są członkowie CEMS Club Warszawa – organizacji studenckiej działającej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości 162, 66B, nazywani dalej Organizatorami.

II Obowiązujące zasady

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
  • Uczestnictwa we wszystkich warsztatach, spotkaniach, panelach motywacyjnych i innych punktach programu przewidzianych przez Organizatorów.
  • Dostosowaniu się do zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających podczas Projektu.
  • Zabrania ze sobą do Warszawy: podpisanej przez opiekuna Zgody, podpisanego przez siebie i opiekuna Regulaminu uczestnika, legitymacji szkolnej, rzeczy osobistych, przyjmowanych leków, odpowiedniego (ciepłego) ubrania i obuwia.
  • Niezmieniania miejsca pobytu bez wiedzy Organizatorów, nieopuszczania terenu Szkoły Głównej Handlowej podczas zajęć oraz nieopuszczania hostelu w czasie noclegu, nie oddalania się od grupy podczas wspólnych wyjść.
  • Stosowania się do bieżących poleceń i próśb Organizatorów.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za przywiezione przez uczestnika wartościowe przedmioty.
 3. Potwierdzając udział w projekcie uczestnik i opiekun prawny uczestnika wyrażają zgodę na stworzenie foto i wideo relacji z wydarzenia, którą później organizator ma prawo rozpowszechniać w dowolny sposób.

III Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej cemschance.pl.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany postanowione w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie Projektu.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, a w szczególności punktów II: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia uczestnikowi czasu uczestnictwa w projekcie i odesłanie do domu na koszt opiekuna.

CEMS Club Warsaw
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162 pokój 66b
02-554 Warszawa

Napisz do nas!
chance@cemsclub.pl

Odwiedź nas na
naszych social mediach!