Regulamin Uczestnika XIX edycji CEMS Chance

I Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy uczestnik dziewiętnastej edycji projektu CEMS Chance, zwanego dalej Projektem.
  2. Organizatorami podczas projektu są członkowie CEMS Club Warszawa – organizacji studenckiej działającej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości 162/66b, nazywani dalej Organizatorami.
  3. Uczestnikiem XIX edycji Projektu może zostać osoba, która nie brała udziału w żadnej z dotychczasowych edycji Projektu (z wyłączeniem XVIII) oraz urodziła się między 01.01.2005 a 31.12.2007 r.

II Obowiązujące zasady

  1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1.1. Uczestnik jest zobowiązany do zapewniania sobie dostępu do urządzenia z połączeniem internetowym umożliwiającego zdalne uczestnictwo w zdalnych zajęciach w ramach CEMS Chance.

1.2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich warsztatach, webinariach, spotkaniach, panelach motywacyjnych i innych aktywnościach zaplanowanych przez Organizatorów.

1.3. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnie z poleceniem Organizatorów podpisanej przez opiekuna Zgody oraz podpisanego przez siebie i opiekuna Regulaminu Uczestnika.

1.4. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do bieżących poleceń i próśb Organizatorów.

1.5. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymywania otwartej i komunikatywnej postawy względem Organizatorów i swojego Mentora.

1.6. Uczestnikowi zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wywołać dyskomfort u innych Uczestników oraz Organizatorów, a także zobowiązuje się go do dbania o dobrą atmosferę w Projekcie, co jest zgodne z Misją CEMS Chance.

  1. Potwierdzając udział w projekcie Uczestnik i opiekun prawny uczestnika wyrażają zgodę na stworzenie foto i wideo relacji z wydarzenia, którą później Organizator ma prawo rozpowszechniać w dowolny sposób.

III  Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej cemschance.pl.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany postanowione w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie Projektu.
  3. Dopuszczane są odstępstwa w regulaminie w porozumieniu z Organizatorami.
  4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia Uczestnikowi czasu uczestnictwa w projekcie.

CEMS Club Warsaw
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162 pokój 66b
02-554 Warszawa

Napisz do nas!
chance@cemsclub.pl

Odwiedź nas na
Facebooku i Instagramie!